Obavještenja

Reagovanje na tekst Dnevnog lista “Vijesti”

Povodom teksta od 11. marta 2020. godine objavljenog u Dnevnom listu Vijesti: “Pljevlja: Računi za vodu uvećani zbog kolektora u Židovićima“; dostavljamo demant u dijelu:

DOO “Vodovod“ Pljevlja je dostavio Odluku o utvrđivanju visine cijene za tretman otpadnih voda (broj 01-668 od 13.2.2020. godine)  Skupštini opštine Pljevlja, a u skladu sa članom 55 Zakona o komunalnim djelatnostima („Sl.list CG“ br. 55/16 i 66/19) na davanje saglasnosti.

Netačna je činjenica navedena u tekstu da se povećava cijena vode zbog kolektora u Židovićima, preciznije Kolektor predstavlja sistem koji povezuje kanalizacioni sistem iz grada do Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koje se nalazi u Židovićima. U Postrojenju, trenutno je radno angažovano 18 izvršilaca iz DOO “Vodovod“ Pljevlja, koji se obučavaju za rad u PPOV iz razloga što će nakon probnog rada i tehničkog prijema potrojenje preuzeti DOO “Vodovod“ Pljevlja na upravljanje i korišćenje. Trenutno, da bi se napravio održiv sistem rada Postrojenja, dok traje probni rad, predložena cijena za tretman otpadnih voda može pokriti samo troškove zarada zaposlenih koji su raspoređeni u PPOV.

Predloženom cijenom za tretman otpadnih voda ovo Društvo pokušava finansijski da pokrije troškove za bruto zarade zaposlenima, koje predstavljaju značajan izdatak preduzeću i iz svojih prihoda ih ne može pokriti.

Netačna je tvrdnja da je Regulatorna agencija za energetiku dostavila saglasnost na predložene cijene iz razloga što je ista dostavila obavještenje da je u toku izrada metodologije, saglasno izmjenama Zakona o komunalnim djelatnostima, koje su donijete krajem prošle godine, te da se donošenjem metodologije stvara osnov za primjenu odredaba Zakona o komunalnim djelatnostima, koje se odnose na način utvrđivanja cijena za regulisane komunalne djelatnosti I davanja saglasnoti na predloge tih cijena .

Zbog navedenih činjenica Vodovod je dostavio ,u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima Odluku o utvrđivanju visine cijene za uslugu tretmana otpadnih voda Skupštini opštine Pljevlja na saglasnost, a sve u skladu sa zakonskim odredbama i pozitivno pravnim propisima države Crne Gore.

Rekonstrukcija PPV “Pliješ”

Obavještavamo javnost da su počeli radovi na I fazi rekonstrukcije postrojenja za prečišćavanje pitke vode „Pliješ“.

Planirani radovi se odnose na sledeće:

1. Zamjena ispune u filterskom polju

Planirani radovi odnose se na zamjenu ispuna , reparaciju donjeg distributivnog sistema, kao i nabavku granulisanog šljunka, kvarcnog pjeska i antracit granulacije za šest filterskih polja.

2. Rekonstrukcija kompletne cjevne galerije svih filterskih polja

Radovi se odnose na rekonstrukciju cijevne galerije i zamjenu kompletnog dotrajalog čeličnog cjevovoda ,  ventila i aktuatora.

Realizacijom ove dvije pozicije  u okviru tehnološko mašinskih radova  odraziće se na efikasnije  filtriranje vode što će se direktno uticati na poboljšanje kvaliteta vode za piće.

Vrijednost projekta – I faze  rekonstrukcije ………………………..280.000,00€

Investitor:……………………………………….Uprava za javne radove Crne Gore

Izvođač radova : …………………………………………………….d.o.o Ening – Nikšić

27.12.2017. godine

Realizacija javnog rada „Održavanje sanitarne zone i prilaznog puta Postrojenja za preradu vode „Pliješ“

DOO „Vodovod“ Pljevlja u saradnji sa ZZZCG – Biro rada Pljevlja u sklopu odobrenog javnog rada otpočeo je radove 20.10.2017. godine gdje je 12 izvršilaca sa Biroa rada uposleno na period od tri mjeseca.

Sredstva sa izvođenje javnog rada izdvojio je Zavod za zapošljavanje Crne Gore, a radovi na uređenju uže sanitarne zone, prostora oko postrojenja i prilaznog puta otpočeti su 20.10.2017. godine i u kontinuitetu će trajati do 20.1.2018. godine.

Partner u realizaciji ovog javnog rada je Opština Pljevlja – Sekreterijat za stambeno komunalne poslove, saobraćaj i vode, bez čije podrške i odobrenih sredstava ZZZCG izvođenje radova ne bi bilo moguće .

DOO „Vodovod“ Pljevlja ističe da se radovi uspješno izvode i da se zarade za 12 izvršilaca redovno isplaćuju.

22.12.2017. godine

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo građane Pljevalja da je DOO ”Vodovod” izvršilo nabavku kombinovane mašine rovokopač – utovarivač Case 580 ST  sa dodatom opremom (kašika –mješalica za beton I hidraulični čekić), vrijednosti 115.000,00 €, sa kamatom 130.000,00 € jer je  nabavljena putem finansijskog lizinga na period od 5 godina. Mašina ima izuzetne tehničke karakteristike i jedna je od nasavremenijih na teritorije Crne Gore  (snaga motora 84 kW laku upravljivost, komfor operatera…), a takođe je  opremljena  sa dva dodatna hidraulička alata (čekićem i mješalicom za beton).

DOO ”Vodovod” se svrstava u red društveno odgovornih kompanija koja brinu o zaštiti životne sredine tako da  nabavljena mašina posjeduje Sertifikat emisije izduvnih gasova koji je u skaldu sa TIER 4F (Final) evropskoj direktivi o nultoj emisiji izduvnih gasova i zaštiti covjekove okoline. Smatramo da Crna Gora a pogotovo građani Pljevalja zaslužuju čistu životnu sredinu i u tom pravcu naše Drušvo je medju prvima u crnogorskoj branši nabavilo  najsavremeniju opremu koja je ekološki prihvatljiva.

Nabavkom mašine poveća će se efikasnosti obavljanja poslova na održavanju  hidroinfrastrukture na teritoriji opštine Pljevlja kao  i povećanih mogućnosti pružanja usluga,  a sve to  će doprinijeti poboljšanju  sistema poslovanja.

Kombinovana mašina – rovokopač sa dodatnom opremom (kašika – mješalica za beton, hidraulični čekić)

15.12.2017. godine

      ZAVRŠEN PROJEKAT IZGRADNJE FEKALNE KANALIZACIJE U ŠEVARIMA

 Na osnovu potpisanog ugovora o izvođenju građevinsko – zanatskih i instalaterskih radova broj 350-29/2017 od 12.maja 2017. godine između DOO “Vodovod” Pljevlja (izvođač radova ) i Opštine Pljevlja – Direkcija za izgradnju i investicije (investitor) završeni su radovi   na izgradnji fekalne kanalizacije u naselju Ševari u ulicama Karađorđevoj, Behaudina Selmanovića (bivša Ibarska) i Ćehotinskoj  u okviru   predviđenog roka  od 120 kalendarskih  dana. Vrijednost ugovorenih radova je 234.653,14€ sa PDV-om., a izgrađeno je ukupno 1627 m kanalizacione mreže.

U okviru ovog projekta potpisan  je Aneks ugovora  o izvođenju građevinsko zanatskih i instalaterskih radova  koji se odnose na sanaciju vodovodne mreže u ul.Behaudina Selmanovića Selmana (nekadašnja Ibarska, Karađorđevoj I Ćehotinskoj.  Vrijednost ugovorenih radova  iznosi  31.142,18€, a isti su    obuhvatali   nabavku i ugradnju polietilenskih vodovodnih cijevi profila Ø 110 u dužini od  720 m , djelimičnu zamjenu dotrajalih cijevi   na planiranoj trasi  kao  izradu sekundarnih izvoda  profila 2”sa novoizgrađene  vodovodne mreže.

Nedostatak fekalne kanalizacije  je bio višegodišnji problem mještana naselja Ševari, jer su  izgrađene  septičke  jame i fekalni kanali  predstavlji problem  koji je prilikom poplava ili suša bio  još  izraženiji. Izgradnjom glavnog gradskog kolektora stvoreni su uslovi za izgradnju sekundarne kanalizacione  u  ulicama Karađorđevoj, Behaudina Selmanovića (bivša Ibarska) i Ćehotinskoj   u kojima živi oko 80 domaćinstava ili približno 400 građana.

Projekat izgradnje fekalne kanalizacije naselja Ševari je jedan od najvažnijih projekata za građane Pljevalja   a  njegovom realizacijom  riješava se višegodišnji ekološki problem  ovog dijela grada. Izgradnja i rekonstrukcija  dijela vodovodne mreže  odrazi će se na bolji kvalitet i kontinuitet snabdjevanja vodom, samim tim   poboljšati   uslove života mještana pomenutog naselja.

Slika br. 1. Grafički prikaz trase izgradnje kanalizacione mreže u naselju Ševari

Slika br. 2. Stanje kanalizacije u Ševarima prije početka radova

Slika br. 3. Izgled trase u toku izvođenja radova

 


Slika br. 4.  Naselje  Ševari nakon završenih radova

DOO”Vodovod” će u narednom periodu nastaviti izvođenje radova na priključenju pojedinačnih objekata  na novoizgrađenu kanalizacionu mrežu, kao i priključenja na dio izvedene vodovodne mreže u pomenutim ulicama naselja Ševari, po planiranoj dinamici I u što kraćem vremenskom roku.

ZAVRŠEN PROJEKAT IZGRADNJE FEKALNE KANALIZACIJE U ŠEVARIMA

05.10.2017. godine

OBAVJEŠTENJE

Poštovani građani,

Obavještavamo Vas  da je predhodnih dana  bilo povremenih prekida u vodosnabdijevanju potrošača koji se snabdijevaju sa bazena Bogiševac (naselje Guke –ul. S.Kovačevića) usled radova  koje je izvodila Elektrodistribucija. Naime, kako je došlo do prekida u napajanju električnom energijom Pumpne stanice Podbogiševac, ona je bila  van funkcije što je uslovilo probleme  u vodosnabdijevanju.

Nakon završetka radova od strane Elektrodistribucije došlo je do stabilizacije situacije na bazenu Bogiševac i uspostavljeno je normalno vodosnabdijevanje svih potrošača.

27.09.2017. godine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST DOO “VODOVOD“ PLJEVLJA

Povodom poslednjih  informacija  koje su se pojavile u medijima  o  kvalitetu  vode  za piće u gradu, obavještavamo građane Pljevalja o sledećem:

Ovlašćena ustanova za izdavanje saopštenja o kvalitetu vode  u Opštini Pljevlja, Zdrastveno – sanitarna inspekcija  je 18.9.2017. godine  izdala  saopštenje za javnost   kojim je potvrdila da je voda sa sva tri gradska izvorišta ispravna i može se koristiti za piće, i ovo saopštenje je i dalje na snazi.

DOO Vodovod Pljevlja je 24.9.2017. godine izvršilo pojačanu  kontrolu  kvaliteta vode  od strane Zavoda za javno zdravlje-Užice  na osnovu  medijskih navoda i prijave građana iz ulice Sutjeske i ulice Bihaćke. Po nalogu  Zdrastveno –sanitarne  inspekcije je odmah izvršena dodatna dezinfekcija i ispiranje svih cjevovoda u pomenutim ulicama. DOO ”Vodovod”  je nakon ovoga započeo radove na  djelimičnoj rekonstrukciji vodovodne mreže u ul. Bihaćkoj koja podrazumjeva povećanje profila cijevi  i spajanju cjevovoda sa ul. Sava Dimitrijevića. Ovo rešenje je odmah  dalo rezultate i potrošači u ovim ulicama neće imati u narednom periodu  probleme sa kojim se susreću  godinama.

DOO “Vodovod” Pljevlja  svakodnevno  i  danima  vikenda  vrši  kontrolu vode (osnovne analize fizičko hemijskih parametara sirove i hlorisane vode)  izvorišta i distributivne mreže u internoj labaratoriji  Postrojenja za preradu vode Pliješ. U skladu sa zakonom se sedmično vrše uz cjelokupni nadzor Zdrastveno –sanitarne  inspekcije kompletne analize ( fizičko-hemijske analize i mikrobiologija) na 7 (sedam) tačaka distributivne mreže  od strane ovlašćene institucije Zavoda za javno zdravlje Užice. Periodične analize u skladu sa zakonom radi Institut za javno zdravlje Podgorica.

U toku 2017. godine Zavod za javno zdravlje Užice je izvršio 259 fizičko hemijskih i mikrobioloških ispitivanja.

U toku 2017. godine Institut za javno zdravlje Podgorica izvršio je 7 fizičko hemijskih i mikrobioloških ispitivanja svih sirovih voda (Odžak, Jugoštica, Breznica i akumulacija Otilovići) i svih hlorisanih voda sa sva tri izvorišta.

U toku 2017. godine izvršeno je ukupno 4887 mjerenja rezidualnog hlora od strane interne laboratorije Vodovoda Pljevlja. Od toga 1813 mjerenja rezidualnog hlora izvršeno je na samom postrojenju za preradu vode Pliješ, na Breznici  je izvršeno  518 mjerenja rezidualnog hlora, na bazenu Bogiševac izvršeno je takođe 518 mjerenja rezidualnog hlora i 2038 mjerenja rezidualnog hlora u gradskoj mreži.

U toku 2017.godine izvršeno je 2254 mjerenja mutnoće od  strane interne laboratorije Vodovoda Pljevlja. Od toga 1434 mjerenje mutnoće izvršeno je na samom postrojenju Pliješ, na Breznicije izvršeno  410 mjerenja mutnoće a na bazenu Bogiševac je takođe izvršeno 410 mjerenja mutnoće.

U toku 2017.godine izvršeno je 333 mjerenja ph vrijednosti vode, 333 mjerenja utroška kalijum permanganat  i  521 mjerenja provodljivosti od  strane interne laboratorije Vodovoda Pljevlja.

Na postrojenju Pliješ postoji i u funkciji je cjelokupna prerada  sirove vode iz Odžaka  (taloženje, filtriranje, hlorisanje) dok postrojenja Breznica  i Bogiševac imaju 24-časovnu kontrolu vode  sa savremenom opremom u automatizovanim hlornim stanicama  za praćenje svih fizičko-hemijskih parametara vode .

D.O.O”Vodovod” Pljevlja ovim putem obaveštava građane da je trajno rešenje ovog problema realizacija kapitalnih projekata u oblasti vodosnadbjevanja, a koji podrazumjevanju: Rekonstrukciju vodovodne  mreže u cilju smanjenja gubitaka  i Rekonstrukciju fabrike vode Pliješ, izgradnju fabrike vode Breznica I Bogiševac. Realizacija ovih kapitalnih projekata  zahtjeva ogromna finansijska sredstva i veći vremenski period, ali je Opština Pljevlja  u saradnji sa DOO ”Vodovod” prethodnih godina započela i sprovodi aktivnosti na njihovoj realizaciji. Rekonstruisana je vodovodna mreža u ulicama Voja Đenisijevića, Boška Buhe, Vuka  Kneževića, III Sandžačke brigade, Tršova, dok su radovi  u  dijelu ulice Kralja Petra u toku. Takođe je urađen Glavni projekat rekonstrukcije fabrike vode Pliješ i  izgradnje fabrike vode Breznica i Bogiševac koji je u fazi revizije nakon čega ste stiču uslovi za faznu realizaciju. Ove aktivnosti su veliki napredak  u odnosu na višegodišnje čekanje  na rešavanju problema najbitnijih po  pitanju kvaliteta vode za piće i zdravlja građanja.

DOO ”Vodovod” Pljevlja  obaveštava cijenjene potrošače,   da  sve što je u mogućnosti  i što je uskladu sa zakonskim propisima, sprovodi u cilju uspješne kontinualne isporuke vode za piće. Takođe molimo potrošače da u cilju efikasnije i pravovremene reakcije prijavljuju sve probleme  po pitanju kvaliteta vode  nadležnima u DOO ”Vodovod”, ili  Zdrastveno –sanitarnoj  inspekciji jer su samo ove dvije institucije nadležne da reaguju ili obaveštavaju javnost po pitanju kvaliteta vode i isporuke vode potrošačima.

PPV”Pliješ – Prijava kvara na mreži  kao i provjera kvaliteta  vode :

Kontak telefon: 067-004-333,

Korisnički servis -Reklamacije i primjedbe računa za utrošenu vodu:

Kontakt telefon :067-005-111;

Upravna zgrada – Informacije, obavještenja i zahtijevi:

Kontakt telefoni: 067-005-444; 052-300-156 ; fax 052300-157.

10.08.2017. godine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST DOO “VODOVOD“ PLJEVLJA

Povodom saopštenja Opštinskog odbora SNP Pljevlja objavljenog 08.8.2017. godine u lokalnim medijima sa očiglednim ciljem uznemiravanja javnosti, na način što se u istom prezentuju netačne činjenice,  obavještavamo građane Opštine Pljevlja, da je po odluci Upravnog suda Crne Gore DOO “Vodovod“ Pljevlja donio novu Odluku o utvrđivanju cijene vode i odvođenja otpadnih voda, na način što je prethodno izvršeno usaglašavanje Statuta DOO “Vodovod“ Pljevlja sa Statutom opštine Pljevlja, kojim je članom 57 i 60 inače predviđeno da Predsjednik opštine Pljevlja daje saglasnost na cijene komunalnih usluga.

I u prethodna dva slučaja, i to 21.12.2012. godine je tadašnji Predsjednik opštine dr. Miloje Pupović aktom br.02-031-1243/1, dao saglasnost na povećanje cijene vode kao i dr. Filip Vuković koji je aktom br.02-031-182/1 od 29.3.2011. godine takođe to učinio.

Usaglašavanje Statuta DOO “Vodovod“ Pljevlja je izvršeno na način što je Odbor direktora DOO“Vodovod“Pljevlja na sjednici održanoj 13.12.2016. godine, na predlog Izvršnog direktora, donio Odluku o izmjenama i dopunama Statuta DOO “Vodovod“ Pljevlja tako što je Statut Društva usaglašen sa Statutom opštine Pljevlja . Izbrisan je član 18 stav 3 a dodat član 18 A koji glasi: “Predsjednik opštine Pljevlja daje saglasnost na cjenovnik koji utvrđuje Odbor direktora Društva“.

Skupština opštine Pljevlja je odlukom broj 030 -144/2016-1 od 30.12.2016. godine dala saglasnost na predložene izmjene i dopune Statuta Društva.

Odbor direktora je na sjednici održanoj 09.8.2017. godine, postupajući po nalogu Upravnog suda Crne Gore  donio novu Odluku o utvrđivanju cijene vode i odvođenja otpadnih voda broj 01 -3798 na koju u skladu sa članom 18A Statuta Društva saglasnost daje Predsjednik opštine Pljevlja.

Jasno je da ova politička struktura dezinformisanjem  zbunjivanjem javnosti pokušava da prikupi jeftine političke poene, ali DOO “Vodovod“ Pljevlja nije adresa za političke duele, a naročito ne sa političkim subjektima čije je postojanje vrlo upitno.

Takođe,  sa pravom se pitamo otkuda legitimitet ovoj organizaciji da uopšte djeluje u javnosti imajući u vidu da je opšte poznato da je mandat opštinske organizacije odavno istekao, kao i predsjedniku iste. Zbog ove činjenice ne želimo da više polemišemo sa organizacijama čije je postojanje sporno kako iz ugla politike tako i iz ugla prava. Navedeno političko saopštenje očito ima za cilj da skrene pažnju sa požara koji gore u njihovoj organizaciji, po sistemu „selo gori a baba se češlja“.

Da se neprofesionalnim političkim saopštenjima građani Pljevalja ne bi doveli u pravnu zabludu, napominjemo da  presuda nema retroaktivno pravno dejstvo što znači da donošenjem nove Odluke DOO “Vodovod“ Pljevlja  nastavlja kontinuitet istih cijena koje su već utvrđene rješenjem Predsjednika opštine Pljevlja .

DOO „Vodovod“ Pljevlja ostaje posvećeno ostvarivanju javnog interesa koji se ogleda kroz uredno snadbijevanje pitkom vodom građana opštine Pljevlja, čak i u ovim ekstremnim vremenskim uslovima.

Saopštenje za javnost DOO Vodovod Pljevlja – pdf fajl

06.06.2016.godine

Obavještavamo građane Pljevalja da je DOO “Vodovod” intezivnim radovima od 03.06.2016.god. do danas 06.06.2016.god., izvršilo sanaciju velikog broja oštećenja nastalih usled prespajanja glavnog cjevovoda Visoke zone Ø 250mm i cjevovoda Ø 125mm Niske zone u ul. Volođinoj koje je izvodilo izvođač radova – INTERMOST – PODGORICA.

Oštećenja nastala usled radova koje je izvodio INTERMOST – PODGORICA, kao i višednevno otvaranje i zatvaranje vode uslovili su problem u vodosnabdijevanju. Takođe, ekipa iz održavanja DOO “Vodovod” otklonila je kvar na glavnom cjevovodu Ø 400mm Odžak – Pliješ u naselju Boščinovići, stoga je normalizovan dotok izvorske vode iz Odžaka i uspostavljeno je normalno vodosnabdijevanje svih potrošača sa postrojenja Pliješ.

Obavještavamo cjenjene potrošače da su završetkom svih radova na otklanjanju oštećenja stvoreni uslovi za normalizovano vodosnabdijevanje za sve potrošače Opštine Pljevlja i da je uspostavljena kontinuirana isporuka kvalitetne i ispravne vode za piće sa postrojenja Pliješ, Breznica i Bogiševac.

03.06.2016.godine

Obavještavamo građane Pljevalja da je u ranim jutarnjim časovima 03.06.2016 god. došlo do havarije na cjevovodu Visoke zone Ø 250 mm i cjevovodu Ø 125 mm Niske zone u ul.Volođina. Izvođač radova – INTERMOST- PODGORICA koji je predhodnih dana  prespajao pomenute  cjevovode  izvodiće  radove na sanaciji nastalog oštećenja. Stoga će dio potrošača Visoke i Niske zone imati problem u vodosnabdijevanju dok se  pomenuti nedostaci  ne otklone.

U toku jučerašnjeg dana 02.06.2016 god  došlo je do oštećenja glavnog cjevovoda Ø 400 mm Odžak – Pliješ , stoga je poremećen ustaljen način vodosnabdijevanja kvalitetne izvorske vode iz Odžaka u sistemu vodosnabdijevanja. DOO“Vodovod“ je započelo radove na sanaciji pomenutog cjevovoda i dok se isti ne završe, potrošači koji se snabdijevaju sa Pliješi imaće  uredno vodosnabdijevanje sa akumulacije Otilovići.

DOO“Vodovod“ će logističkom podrškom i asistencijom pokušati ubrzati radove na otklanjanju oštećenja u ul.Volođina kao i aktivnostima na otklanjanju kvara na Cjevovodu Odžak-Pliješ kako bi se u što kraćem roku uspostavilo  uredno vodosnabdijevanje i obezbjedila kvalitetna voda za piće.

Januar 2016.godine

Aktivnosti DOO _Vodovod_ Pljevlja na uređenju objekata – 2015.god.

Učešće DOO Vodovod u radovima na rekonstrukciji gradskih saobraćajnica – 2015.god.

Aktivnosti DOO _Vodovod_ Pljevlja na uređenju objekata – 2015.god.