Investicije i projekti

15.06.2022. godine

REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE U UL. BANIJSKOJ

Na osnovu potpisanog ugovora br. 12-333/22-462/4 od 21.04. 2022. godine između Direkcije za izgradnju i investicije kao investitora i DOO “VODOVOD“ kao izvođača radova, izvedeni su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u ul. Baniskoj. Vrijednost izvedenih  radova  znosi 28.050,87 €. Izvedeni radovi su se odnosili na ugradnju cijevi od polietilena PEHD klase PE 100 PN 10 bara  – za glavni cjevovod – DN 110 mm u dužini od 111,6 m; sekundarni priključci – DN 63 mm u dužini od 14,42 m; sekundarni priključci – DN 32 mm u dužini od 43 m. Broj individualnih priključaka 13.

Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Banijskoj

 

REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE U UL. MOJKOVAČKOJ

Na osnovu potpisanog ugovora br. 12-333/22-106/4 od 25.03. 2022. godine između Direkcije za izgradnju i investicije kao investitora i DOO “VODOVOD“ kao izvođača radova, izvedeni su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u ul. Mojkovačkoj. Vrijednost izvedenih  radova iznosi 31573,66 €. Izvedeni radovi su se odnosili na ugradnju cijevi od polietilena PEHD klase PE 100 PN 10 bara – za glavni cjevovod – DN 140 mm u dužini od 213,13m; sekundarni priključci – DN 110 mm u dužini od 14 m; sekundarni priključci – DN 63 mm u dužini od 10m; sekundarni priključci – DN 32 mm u dužini od 56 m; sekundarni priključci – DN 25 mm u dužini od 14 m. Broj individualnih priključaka 19.

Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Mojkovačkoj

 

REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE PITKE VODE PLIJEŠ

Planirana rekonstrukcija sastoji se iz tri faze, a to su:

I faza rekonstrukcije postojećeg postrojenja za preradu pitke vode Pliješ

Radovi završeni u  toku 2019. godine (investitor Uprava za javne radove Crne Gore, a izvođač radova Ening DOO Nikšić) obuhvatali   su zamjenu ispuna filterskih polja, reparaciju donjeg distributivnog sistema, nabavku i ugradnju granulisanog šljunka, kvarcnog pjeska i antracit granulacije za šest filterskih polja, kao i   rekonstrukciju cijevne galerije svih filterskih polja  tj. zamjenu kompletnog dotrajalog čeličnog cjevovoda. Ukupna sredstva za realizaciju I faze rekonstrukcije iznosila su  350.967,99 €.

II Faza rekonstrukcije postojećeg postrojenja za preradu pitke vode Pliješ

Radovi koji su započeti u  2020. godini (završeno je 85 %  radova), a koji se odnose na opremanje postojećih taložnika sa paketima lamela i instalacija sistema za doziranje koagulanta i flokulanta, su prolongirani kako zbog kašnjenja  isporuke opreme zbog pandemije Covid 19, tako i zbog potrebe doprojektovanja projektne dokumentacije uslijed određenih propusta, samim tim i potrebe za dodatnim  finansijskim sredstvima. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 347.239,75 €, a izvođač je d.o.o „Hipering“ Podgorica, a investitor je Uprava za javne radove Crne Gore. U toku 2021. godine  izvršeno je doprojektovanje dokumentacije za dodatne radove i potrebnu   opremu. Nakon toga je  raspisan tenderski postupak, koji je završen u januaru 2022. god. i izabran izvođač radova d.o.o „Hipering“ Podgorica. Potrebna finasijska sredstva odobrena od strane Uprave za javne radove iznose 47.922,00 €. Realizacija projekta rekonstrukcije doprinjeće uspješnijem funkcionisanju  postojećeg postrojenja  za preradu vode Pliješ, ali kao nastavak aktivnosti na faznoj realizaciji projekta potrebno je izgraditi novo postrojenje Pliješ.

III Faza  rekonstrukcije – uvođenje SCADA sistema automatskog upravljanja

U  toku 2021. godine  realizovana je  I faza  projekta – SCADA sistem automatskog upravljanja, koji je  finansiran od strane Direkcije za investicije Opštine Pljevlja, a  izvođač DOO „Tangenta“ Nikšić. Radovi su se odnosili na ugradnju   nadzorno upravljačke opreme kojom je omogućena daljinska komunikacija između  sledećih jedinica sistema vodosnadbijevanja: PPV „Pliješ“ – Pumpna stanica Podpliješ – Pumpna stanica Breznica – Bogiševac – pumpna stanica Podbogiševac. Radovi su obuhvatili povezivanje signala sa postojeće opreme na navedenim lokacijama i na taj način je omogućen daljinski nadzor i upravljanje iz PPV „Pliješ“. Na PPV “Pliješ” postoji mogućnost upravljanja pumpnim postrojenjima tj. daljinskog uključivanja i isključivanja pojedinačnih pumpi na postrojenjima. Ugrađena je ostala  montažna oprema u skladu sa  projektnom dokumentacijom, a vrijednost  izvedenih radova je iznosila  je 96.136,32 €. Realizacija II faze SCADA sistema prolongirana je zbog kašnjenja radova na ugradnji opreme za flokulaciju i koagulaciju  od strane Hiperinga-Podgorica, jer se radovi odnose na izradu aplikativnog softvera za povezivanje ovog sistema. U daljem nastavku projekta planira se  III i IV faza, a  vrijednost ugovorenih radova iznosi  72.000,00 €,  koji se odnose na ugradnju ventilskih ostrva  i povezivanje svih izvorišta sa ugrađenim mjeračima protoka  kao i filterska polja sa zatvaračnicom.Zajedno sa radovima na rekonstrukciji postrojenja za preradu vode Pliješ planirana je i ugradnja video nadzora. Ovaj projekat će doprinijeti efikasnijem funkcionisanju sistema vodosnadbijevanja, a takođe i uštede el. energije, smanjenje potreba radne snage u sektoru zaštite imovine i lica, što će se manifestovati kroz uštede u finansijskom smislu.

 

IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE PITKE VODE BOGIŠEVAC

U okviru fazne realizacije projekta „Glavni projekat za rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje pitke vode Pliješ i izgradnju postrojenja pitke vode Breznica i Bogiševac“  planirana je izgradnja Postrojenja za proizvodnju pitke vode Bogiševac. Investitor je Opština Pljevlja (Direkcija za izgradnju i investicije), a ukupna vrijednost projekta iznosi 535.000,00€. Realizacija projekta je  krenula u toku zadnjeg kvartala 2021. godine, a po tenderu izabran je  izvođač radova “Ening” doo. Ovaj projekat je jedan od najvažnijih koji će biti  realizovan u 2022. godini, a nosilac poslova u pripremi projektne dokumenatcije, tenderske dokumenatcije i praćenje izvođenja radova izvođača radova je obaveza d.o.o ”Vodovod” Pljevlja.

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje pitke vode Bogiševac

 

29.07.2020. godine

Završeni radovi na rekonstrukciji ulice Omladinska i dijela ulice Tanasije Pejatović

DOO“Vodovod“ (IZVOĐAČ) u saradnji sa Opštinom Pljevlja –Direkcija za izgradnju i investicije (INVESTITOR) izvelo radove na rekonstrukciji  vodovodne mreže  ul. Omladinske i dijela ulice Tanasija Pejatovića (br.ugovora 12-333/20-78/2 od 09.04.2020 god). Vrijednost izvedenih radova iznosi  oko 54.000,00€. Izvedeni radovi su se odnosili na ugradnju cijevi od polietilena PEHD klase  za glavni cjevovod DN 110  kupne dužine 404 m, za sekundarnu mrežu DN 63,DN 32 ukupne dužine 306 m.Izvedeni radovi na  vodovodnoj mreži imali su za cilj  zamjenu dotrajalog cjevovoda, povećanje profila, stabilizaciju pritiska  i smanjenje gubitaka i kvalitetnije vodosnadbijevanje.

Rekonstrukcijom Omladinske i dijela ul. Tanasija Pejatovića realizovana je  kompletna rekonstrukcija centralnog jezgra grada kao prioritetna zona u cilju smanjenja gubitaka na mreži. Stoga su uperiodu od 2014. do 2020. godine rekonstruisane su sljedeće ulice: 1. Decembar, Voja Đenisijevića, Boška Buhe, III Sandžačke, Volođina, Tršova, Kralja Petra, Miloša Kneževića, MilošaTošića, Tanasija Pejatovića, Mirka Pejatovića, Omladinska, Glasinačka, Principova, a ove godine nastavak Omladinske i Tanasija Pejatovića. Monitoring gubitaka vršen je redovnim i planskim mjerenjima – ultrazvučnim mjeračima protoka, pričemu je utvrđeno smanjenje gubitaka u rekonstruisanoj zoni.

Prikaz presjeka stanja rekonstruisane vodovodne mreže u centralnom dijelu grada

U toku izvođenja radova

Nakon završetka radova na rekonstrukcijai vodovoda u ulici Omladinskoj i Tanasija Pejatovića

25.10.2019. godine

REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE U NASELJU RADOSAVAC

Na osnovu ugovora br. 350-200/2019-3 od 18.10.2019. godine (opština Pljevlja – Direkcija za izgradnju i investicije – investitor, a DOO “Vodovod“ – izvođač radova), planirano je izvođenje radova  na rekonstrukciji vodovodne mreže u naselju Radosavac – ulica Aleksandra Saše Vukovića (sekundarni krak vodovodne mreže za TE Pljevlja) i vodovodne mreže – plato ispred zgrade TE Pljevlja.

Ukupna vrijednost projekta iznosi……………………………………..77.287,30€.

Rok za izvođenje radova iznosi 60  kalendarskih dana.

U okviru planiranih radova biće izvršena rekonstrukcija  dotrajale vodovodne mreže  u dužini  od 1500 m  ugradnjom cijevi  ɸ 125 mm od polietilena. Zamjena vodovodne mreže  je neophodna  kako bi se  smanjili gubici  u mreži i povećao pritisak, što ima za cilj poboljšanje  vodosnadbijevanja naselja Donji i Gornji Komini .

Radnici DOO”Vodovod”-a počeli su sa radom po navedenom projektu i isti će završiti u ugovorenom roku.

04.10.2018. godine

PROJEKTI KOJE JE DOO “VODOVOD“ REALIZOVAO  U TOKU 2018.  GODINE

 

ZAVRŠENA REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE U ULICAMA KRALJA PETRA (FAZA A) I MILOŠA KNEŽEVIĆA (FAZA B)

Na osnovu potpisanog ugovora br . 350-89/2018-3 od 15. juna 2018. godine između  Opštine Pljevlja – Direkcija za izgradnju i investicije  kao investitora i DOO “Vodovod“ kao izvođača radova izvedeni su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u ul. Kralja Petra.

Ukupna vrijednost  ugovorenih   radova faze A+B ……….. 69. 594,31€

Faza ARekonstrukcija vodovodne mreže u pješačkoj zoni ulice Kralja Petra  od raskrsnice sa ulicama N. Omladine do N. Pašića  i V. Kneževića

Vrijednost   ugovorenih radova …………………………………………. 45.080,16 €

Izvedeni radovi su se odnosili na zamjenu dotrajale hidroinfrastrukture sa ugradnjom  glavnih vodovodnih cijevi  kao i izradu sekundarnih priključaka: duktil liv DL ɸ 160 mm (265 m), DL ɸ 110 mm (64 m) , polietilenskih cijevi PE   ɸ 63 mm (26 m).

Slika 1. Radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Kralja Petra

Faza B – rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Miloša Kneževića od raskrsnice sa ulicom Narodne Omladine do raskrsnice sa ulicom Velimira Jakića.

Vrijednost  ugovorenih  radova………………………………………….. 12.435,00 €

Izvedeni radovi su se odnosili na zamjenu vodovodne mreže  u dužini 145 m ɸ 110mm i izrada sekundarnih priključaka.

U okviru izvedenih radova izvršena je zamjena vodovodne mreže koja je bila je neophodna kako bi se smanjili gubici uslijed čestih kvarova i na taj način poboljšalo vodosnabdijevanje. Izvedeni radovi su nastavak aktivnosti na rekonstrukciji iz predhodne godine (ul. Kralja Petra od raskrsnice sa ulicom N. Omladine do raskrsnice sa ulicom V. Jakića i ul. Tršova) što zajedno čini zaokružen sistem novoizgrađene mreže užeg jezgra grada.

Realizacija ovih projekata u narednom periodu će uticati na bolje funkcionisanje cijelokupnog vodosnabdjevanje grada tj. bolji kontinuitet i kvalitet  snadbijevanja vodom građana Pljevalja.

U TOKU SU RADOVI NA REKONSTRUKCIJI VODOVODNE MREŽE U ULICI MILOŠA TOŠIĆA

Na osnovu potpisanog ugovora br. 350-108/2018-2 od 27.06.2018. godine između  Opštine Pljevlja – Direkcija za izgradnju i investicije  kao investitora i DOO “Vodovod“ kao izvođača radova započeti su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže, sanaciji  drenaže i izgradnji atmosferskih slivnika  u ulici Miloša Tošića.

Vrijednost  ugovorenih radova…………………………………………… 53.983,42 €

Planirani radovi se odnose na zamjenu hidroinfrastrukture u dužini od 475 m ugradnjom novih PE cijevi ɸ 100mm i sekundarnih krakova u dužini od 50 m ɸ63 mm.

Slika 2. Radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Miloša Tošića

Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Miloša Tošića bila je neophodna zbog velikog broja kvarova i gubitaka na mreži usled dotrajalih vodovodnih instalacija. U okviru ovih radova je planirana i sanacija postojeće drenaže u dijelu trase ul. Miloša Tošića i izgradnja slivnih rešetki.

Benefiti realizacije ovog projekta zajedno sa rekonstrukcijom hidroinfrastrukture u ulici Kralja Petra  i  M. Kneževića odraziće se na bolji pritisak, smanjenje gubitaka i efikasnije funkcionisanje mreže u centralnom dijelu grada što opet uslovljava kvalitetnije vodosnadbijevanje građana Pljevalja.

RADOVI NA IZGRADNJI TOPLOVODA U ULICI KRALJA PETRA

Na osnovu potpisanog ugovora br. 350-130/2018-3 od 10. avgusta 2018. godine između  Opštine Pljevlja – Direkcija za izgradnju i investicije  kao investitora i DOO “Vodovod“ kao izvođača radova započeti su radovi na izgradnji toplovoda – dionica od raskrsnice  sa ul. Vuka Kneževića do raskrsnice  sa ul. Tršovom.

Vrijednost radova ………………………………………………………………..168.661,30 €

Slika 3. Radovi na izgradnji toplovoda

Radovi su trenutno u završnoj fazi i odnose se  na ugradnju  predizolovanih  toplovodnih šavnih cijevi na dužini deonice  od  160 m (DN 350 – 366m i  DN 200 – 80m ). DOO “Vodovod“ kao izvođač radova sa obučenim kadrom izvodi radove na postavljanju toplovoda na pomenutoj deonici koja je planirana u  okviru Projekta toplifikacije grada. Naime, prvi put se izvodi ova vrsta poslova na teritoriji grada što povećava značaj ovog projekta koji predstavlja početak realizacije planiranog projekta  izgradnje toplane i toplifikacije grada.

 

RADOVI NA IZGRADNJI FEKALNE KANALIZACIJE I IZRADI SEKUNDARNIH PRIKLJUČAKA VODOVODNE MREŽE U ULICI BOŽIDARA ŽUGIĆA

U saradnji sa Sekretarijatom za stambeno komunalne poslove, saobraćaj i vode  kao investitora i DOO “Vodovod“ kao izvođača radova  izvedeni su radovi na  izgradnji fekalne kanalizacije i izradi sekundarnih priključaka u ul. Božidara Žugića. U okviru ovih radova ugrađene su PVC kanalizacione cijevi  u dužini od 180 m i sekundarni priključci vodovodne mreže i njihovo grupisanje.

Vrijednost  izvedenih radova………………………………………….  14.810,79€

SANACIJA ŠAHTOVA (VODOVODNIH I KANALIZACIONIH) I SLIVNIH REŠETKI NA GRADSKIM SAOBRAĆAJNICAMA

 

Društvo je u toku 2018. godine u saradnji sa Opštinom Pljevlja kao investitorom izvelo radove na sanaciji šahtova (vodovodnih i kanalizacionih), slivnih rešetki, kao i poklopaca od uličnih ventila u ulicama: Bobovskoj, Kovačkoj, Vase Čarapića, Njegoševoj, Avalskoj, Lovćenskoj, Obilićevoj, Velimira Jakića, Jovana Petrića, Volođinoj, Skerlićevoj, Principovoj, II Proleterske, Sutjeskoj, Glasinačkoj, Vuka Kneževića, Kožarskoj, Durmitorskoj, Užičkoj, Ibarskoj, Nemanjinoj, RVI, Zlatiborskoj i Boračkoj.

Vrijednost izvedenih radova je 16.808,56 sa PDV-om.

 

RADOVI NA PRIKLJUČENJU STAMBENIH OBJEKATA NA VODOVODNU I KANALIZACIONU MREŽU  U NASELJU RADOSAVAC

Na osnovu potpisanog ugovora br. br.351-151/2018-4 od 18.jula 2018. god. između Opštine Pljevlja kao investitora (Sekretarijat za uređenje prostora) i DOO “Vodovod“ kao izvođača radova izvedeni su radovi na izgradnji sekundarne mreže i priključenju   dva stambena objekta. U okviru ovih radova izvedeno je kanalizacionih cijevi u dužini 72,70 m i vodovodnih cijevi u dužini 85 m.

Vrijednost izvedenih   radova………………………………………..8 760,29€ €

 

RADOVI NA RAZDVAJANJU ATMOSFERSKOG  I FEKALNOG KOLEKTORA –  LOKACIJA ĐULINA GUKA

U saradnji sa Opštinom-Sekretarijatom za stambeno komunalne poslove, saobraćaj i vode kao investitora i DOO “Vodovod“ kao izvođača radova započeti su radovi na razdvajanju atmosferskog i fekalnog kolektora. Planirana dužina kanalizacione mreže je 38 m.

Vrijednost ugovorenih radova …………………………………..7 019,94€

RADOVI NA IZGRADNJI SEKUNDARNIH VODOVODNIH PRIKLJUČAKA   ZA OBJEKTE U DIJELU VIŠEGRADSKE ULICE  DUP „DOLOVI 3″

U saradnji sa Opštinom – Direkcijom za izgradnju i investicije kao investitorom i DOO “Vodovod“ kao izvođača radova izvedeni su radovi na izgradnji sekundarne mreže i priključaka za objekte. Izvedenim radovima je urađeno 33 m vodovodnih cijevi.

Vrijednost  izvedenih radova………………………………….. 3 208,25 €

Projekti koje je DOO Vodovod realizovao u toku 2018. godine – pdf fajl

25.08.2017. godine

Projekti realizovani od strane DOO “Vodovod” Pljevlja sa ciljem obezbjeđenja kontinuiranog snabdjevanja potrošača kvalitetnom vodom za piće

Ovog ljeta mnoge Opštine u Crnoj Gori imaju problem sa kontinuiranim snabdjevanjem potrošača vodom. Među njima su Opštine Nikšić, Bijelo Polje, Žabljak, kao i brojne primorske Opštine. One su već uvele svakodnevne restrikcije  u potrošnji vode.

DOO „Vodovod“ Pljevlja sa zadovoljstvom konstatuje da u našem gradu restrikcija u potrošnji vode još uvijek nije bilo, iako se situacija u sistemu snabdjevanja svakim danom sve više usložnjava zbog smanjenog dotoka vode sa izvorišta sa kojih se grad napaja vodom. Molimo građane Pljevalja da iz unaprijed navedenih razloga vode računa o potrošnji vode, kako ne bi došlo do problema u vodosnabdjevanju.

Predhodnih godina DOO „Vodovod“ Pljevlja je u saradnji sa  Opštinom Pljevlja intezivno radio na projektima koji su za cilj imali kontinuirano snabdjevanje građana kvalitetnom vodom za piće. U pitanju su projekti iz oblasti energetske efikasnosti koji su implementirani u pumpnim stanicama “Breznica” i “Podpliješ” kao i projekti sanacije izvorišta (Bezarska Vrela, Zmajevac i Mandojevac) i ugradnje savremenih hlornih stanica na bazenima Breznice, Pliješi i Bogiševca u smislu kontrole kvaliteta vode.

 

Projekat energetske efikasnosti – PS „Breznica“

Izvorište Breznica se nalazi u širem centru Pljevalja. Breznica je karstni izvor koji izvire iz pećine. Niža zona N se dijelom snabdijeva direktno iz pumpne stanice Breznica i dijelom iz rezervoara Pliješ N (gravitaciono iz PPV Pliješ).

Projekat je podrazumjevao ugradnju mašinske opreme tj. pumpi u PS „Breznica“. Opština Pljevlja – Direkcija za izgradnju i investicije kao investitor i DOO „Ening“ Nikšić kao izvođač radova potpisali su ugovor br. 406-109/2015-10 od 16.10.2015. godine. Vrijednost ugovora sa PDV-om iznosila je 38.906.10€. Realizacija projekta odnosila se na rekonstrukciju starog pumpnog postrojenja (pumpe KSB Etanorm – 75 KW i stare Jastrebac – 110 KW i 50KW) i ugradnju novih pumpi visoke klase energetske efikasnosti (Wilo-Helix EXCEL pumpi – 5 komada – 6.5 KW, slika 1).

Projekat energetske efikasnosti – PS „Breznica“ direktno je zaslužan za kontinuirano i uredno snabdijevanje  vodom potrošača Niske zone. Projekat je podrazumjevao zamjenu kompletnog pumpnog postrojenja. Stare i dotrajale pumpe zamjenjene su novim, ekonomičnijim koje su u stanju da plasiraju dovoljnu količinu vode za potrebe korisnika. Sve do zamjene cjelokupnog pumpnog postrojenja novim, DOO “Vodovod“ se u ljetnjem periodu u vrijeme smanjenog dotoka na izvorištu Breznice susretao sa problemom brzog pražnjenja bazena, jer su instalirane pumpe bile velikog kapaciteta. Samim tim bilo je potrebno često gasiti pumpe i po nekoliko sati da bi se bazen dopunio i u tom vremenu jedan dio potrošača Niske zone ostajao je bez vode a drugi dio imao je slab pritisak.

Cilj zamjene bio je umanjenje troškova  električne energije za oko 50% od ukupne potrošnje uz uslov da nove pumpe obezbjede potrebnu količinu vode koja se plasira gradu.

 

Slika 1. Pumpno postrojenje na  PS „Breznica“ prije i nakon izvedenih radova na sanaciji

Na slici 2. jasno se vide benefiti izvedenih radova na PS Breznica. Prosječna vrijednost maksigrafa nakon završenih radova  je prepolovljena, a samim tim i prosječna vrijednost vršnog opterećenja. Smanjena je i potrošnja aktivne energije za više od 55% kao i reaktivne energije za skoro 80%. Iz predhodnog proizilazi i to da je račun za električnu energiju na PS Breznica u toku 2016. godine i u prva četiri mjeseca 2017. godine u prosjeku bio manji za oko 55%, što u svakom pogledu opravdava uloženi novac za rekonstrukciju mašinske opreme u PS Breznica.

Na kraju se može zaključiti da se mašinska oprema ugrađena na PS Breznica ispatila posle samo 16 mjeseci od stavljanja u pogon, što u svakom smislu opravdava novac uložen u projekat energetske efikasnosti na PS Breznica.

Slika 2. Statistički podaci potrošnje el energije na PS “Breznica” u periodu od 16 mjeseci

Izradom elaborata koji analizira sistem vodosnabdijevanja Pljevalja i rekonstrukcijom PS Breznica odredili smo pravce djelovanja u cilju poboljšanja sistema, zbog čega se za ove projekte i reziltate čulo i van naše zemlje.  PS Breznica je, nakon rekonstrukcije, u neprekidnom radu od januara 2016 godine i do sada je konzumu isporučila preko 2 miliona m3 vode.

U narednom periodu planirali smo preventivne interevencije na izvorištu Jugoštica i sistemu upravljanja na PS Podbogiševac, dok će se ugradnjom šestog agregata u PS Breznica omogućiti efiaksniji sistem upravljanja radom postrojenja zavisno od potreba konzuma, što će uz dodatnih 5% ušteda u potrošnji električne energije PS Breznicu predstaviti kao  najefiksnije postrojenje u regionu sa aspekta ekonomičnost pogona i utrošene energije po jedinici ispumpane vode.

Projekat energetske efikasnosti – PS “Podpliješ”

Nakon zahvatanja karstnih izvora iz pravca Odžaka, a zbog nestašice vode, uslijedilo je zahvatanje vode iz akumulacije Otilovići na rijeci Ćehotini. Akumulacija je izgrađena za potrebe termoelektrane 1980. godine. Voda iz akumulacije Otilovići se preuzima iz cjevovoda akumulacija – TE. Kako se voda kod TE nalazi na znatno nižoj koti od PPV “Pliješ”, nužno je postojanje PS “Podpliješ” kojom se voda transportuje do PPV “Pliješ”.

Projekat energetske efikasnosti – PS “Podpliješ” podrazumjevao je nabavku i  ugradnju frekventnog regulatora koji će upravljati pumpom KSB Etanorm snage 90KW (slika 3). Vrijednost projekta sa PDV-om bila je 6005,34€. Projekat je realizovan u junu 2016. godine.

Slika 3. Frekventni regulator

Realizacija projekta se sastojala iz nabavke i ugradnje frekventnog regulatora Danfooss–101P90 koji je finansirala Opština Pljevlja – Direkcija za izgradnju i investicije u vrijednosti 4807,85€ i ormara za smještaj istog u vrijednosti 1197,49€ koji je bio obaveza DOO “Vodovod”.

Cilj ugradnje frekventnog regulatora bio je umanjenje troškova  električne energije uz uslov da za vrijeme svog rada obezbjeđuje dovoljne količine vode za potrebe grada.

Ugradnjom frekventnog regulatora na PS “Podpliješ” u proteklih godinu dana od dana ugradnje račun za utrošenu električnu energiju smanjen je za oko 7%, što u novcu iznosi približno 5.300,00€. Ovo znači da se investicija gotovo isplatila za godinu dana. Uštede u potrošnji el. energije bile bi mnogo veće (skoro duplo) da u januaru i februaru ove godine nije bilo ekstremnih vremenskih uslova u vidu veoma niskih temperatura i povećane potrošnje vode zbog bojazni građana od zaleđivanja vodovodnih instalacija. Uštede se ogledaju u smanjenoj potrošnji aktivne energije za oko 12%, reaktivne energije za čak 50% i na smanjeno vršno opterećenje približno 15%. Predhodno se odnosi na mjesece sa prosječnom potrošnjom i uobičajnim dotocima vode.

Pored ušteda u potrošnji električne energije ugradnjom frekventnog regulatora obezbjeđen je stabilniji rad pomenute pumpe, a samim tim i njen duži radni vijek.

Stavljanjem u pogon frekventnog regulatora dobijena je i mogućnost upravljanja pumpom tjs. izbora snage (do 30% manje od maksimalne) kojom će pumpa raditi u zavisnosti od dotoka izvorske vode. Iz predhodnog se da zaključiti da prilikom dobrog dotoka sa izvorišta iz Odžaka možemo smannjiti potrebu za vodom iz akumulacije i na taj način snabdjevati građane u višoj mjeri kvalitetnom izvorskom vodom.

Sanacija izvorišta Bezarska Vrela, Zmajevac i Mandojevac

Ugovorena vrijednost radova po  ponudi br. 01-1009 od 29.04.2015  iznosila 45.341,37 €. Shodno ponudi, zaključen je Ugovor o izvođenju radova br 01-1012 od 30.04.2015. godine sa Opštinom Pljevlja kao investitorom i Društvom kao izvođačem radova. Ukupna vrijednost izvedenih radova je 45.228,94€. Izvedeni radovi se odnose na detekciju  gubitaka na samim kaptažama koje su u jako lošem stanju i sanaciju kaptaža Mandojevac i Zmajevac, tj. mjesta curenja, radovi na ugradnji elektromagnetnih mjerača protoka u novo izgrađene šahte i uređenje zona sanitarne zaštite oko izvorišta, čišćenje obodnih odvodnih drenažnih kanala za oticanje atmosferskih voda.

 

Slika 4. Radovi na sanaciji kaptaža Mandojevac, Zmajevac i Bezarska Vrela

Realizacijom ovog projekta najveći benefiti ogledaju se u mogućnosti praćenja zahvaćenih količina voda sa svakog izvorišta, smanjenja gubitaka vode na samim kaptažnim građevinama kao i sanaciji uže i  djelimična sanacija šire sanitarne zone.

Ovaj projekat zajedno sa projektom dovodnog cjevovoda-deonica Balaban- Postrojenje za preradu vode „Pliješ“, kao zaokružen sistem, dao je vidljive rezultate u smislu povećanja zahvaćenih količina vode iz pravca Odžaka, što je ostvarenje osnovnog cilja u smislu  kontinuirane isporuke većih količina izvorske vode na Postrojenje za preradu vode “Pliješ“ što direkno utiče na najvažniju stavku koja se odnosi na poboljšanje kvaliteta vode koja se isporučuje  potrošačima.

Projekat sanacije bazena Bogiševac i ugradnja savremene hlorne opreme

Jugoštica izbija iz karstne pećine. Izvor je udaljen 7,5 km od Pljevalja. Voda iz izvora Jugoštica gravitaciono dotiče do rezervoara Bogiševac. Iz rezervoara Bogiševac se snabdijeva viša zona potrošnje (V2). Rezervoar je sagrađen 1980. godine i nalazi se u širem centru Pljevalja.

Radovi na sanaciji rezervoara „BOGIŠEVAC– izvođeni su u skladu sa ugovorom br. 01-797 od 15.04.2015. godine koji je zaključen između Opštine Pljevlja kao investitora i Društva kao izvođača radova na iznos od 56.815,68€.

Sanacija rezervoara „Bogiševac“ (slika 4) se odnosila na: Građevinske radove; Elektro radove i Hlornu opremu.

Građevinski radovi su se odnosili na dogradnju jedne prostorije za smještaj hlorne opreme, pokrivačke radove, sanaciju spoljnih i unutrašnjih zidova postojećeg objekta, zamjenu bravarije, keramičarske radove.

Elektro radovi obuhvataju: ugradnju elektro kablova (signalnih i napojnih) koji povezuju rezervoar „Bogiševac“ sa crpnom stanicom „Pod Bogiševac“, ugradnju kompletnog elektro razvoda i automatike u objektu, ugradnju stalnih mjerača protoka koji su postavljeni na dovodu sirove vode u bazen i na odvodu iz bazena prema gradu.

Hlorna stanica: Nakon izvršene sanacije postojećeg rezervoara i dogradnje nove prostorije stekli su se uslovi za ugradnju hlorne stanice. Hlorisanje se do sada na rezervoaru “Bogiševac“ vršilo zastarjelom tehnologijom. Ugradnjom sistema za automatsko hlorisanje  na ovom rezervoaru postiglo  se efikasnije  praćenje određenih parametara kao što su mutnoća i prisustvo rezidualnog hlora u vodi, kao i podizanje bezbjednosnih mjera na viši nivo koje se odnose na  rukovanje postavljenom hlornom opremom.

Slika 5. Rezervoar „Bogiševac“ prije i nakon izvedenih radova na rekonstrukciji

 

Sanacijom kaptažnih građevina i sprovedenim elektro radovima povezana je pumpna stanica Podbogiševac sa bazenom Bogiševac i tako je izvršena automatizacija kompletne opreme što direkno utiče na stabililizaciju sistema u smislu praćenja količina voda, praćenja koncentracije rezidualnog hlora, a ujedno i smanjenja troškova električne energije pumpne stanice Podbogiševac. Najveći benefit se ogleda u povećanom stepenu kontrole kvaliteta vode koji je postignut ugradnjom hlorne stanice. Na taj način stvoreni su uslovi za 24-časovno praćenje svih  potrebnih parametara vode, kao i mogućnost mjerenja količina vode koje dolaze od izvorišta Jugoštica do bazena Bogiševac i količina vode koja se sa bazena Bogiševac isporučuje potrošačima.

Projekat ugradnje savremene hlorne opreme na PS “Breznica” i PPV “Pliješ”

PPV “Pliješ” se nalazi na brdu Pliješ, na lijevoj obali rijeke Ćehotine. Više od 80% vode koju koriste Pljevlja dotiče iz PPV Pliješ. Postrojenje i u visinskom smislu dominira najvećim dijelom konzuma, tako da čista voda iz njega dotiče gravitaciono do niske (N) i visoke zone (V1) potrošnje. Voda koju prečišćava PPV je iz izvora Potpeć (Odžak) i iz akumulacije Otilovići, na rijeci Ćehotini. Iako je PPV projektovano da prečišćava izvorsku vodu, u njemu se sada djelimično prečišćava i voda iz akumulacije koja je dosta lošijeg kvaliteta od izvorske vode iz pravca Odžaka.

Radovi na ugradnji hlorne opreme izvedeni su u skladu sa ugovorom br. 04-406-116/4 od 17.09.2013.god. koji je zaključen između Opštine Pljevlja kao investitora i Hidrosanitas D.O.O kao izvođača radova. Vrijednost radova iznosila je 42.000,00€ bez PDV-a.

Ovi radovi su se odnosili na nabavku cjelokupne hlorne stanice sa sistemom za neutralizaciju na Breznici i rekonstrukciju hlorne stanice na Pliješi (slika 5).

Slika 6. Hlorna oprema na Breznici i Pliješi nakon rekonstrukcije

Ugrađena oprema od tada omogućava kontinualnu kontrolu kvaliteta vode koja se ogleda u sledećim parametrima: prisustvo hlora u vodi, pH vode, temperatura vode i mutnoća vode. Ovo je zaokružilo sistem i stvorilo mogućnost kontrole kvaliteta svih parametara koji do tada nisu bili dostupni. Nakon realizacije ovih projekata moguće je pratiti sve osnovne parametre a samim tim i kvalitet vode u toku 24 časa sa Breznice, akumulacije Otilovići i grupe izvorišta iz pravca Odžaka.

Zaključujemo da je DOO “Vodovod” u saradnji sa Opštinom Pljevlja, uprkos ograničenim sredstvima predhodnih intezivno radio na projektima koji obezbjeđuju građanima kontinuirano i stabilno snabdjevanje kvalitetnijom vodom za piće.

Napominjemo da je urađen i Glavni projekat rekonstrukcije postrojenja za prečišćavanje pitke vode “Pliješ” i izgradnje postrojenja za prečišćavanje pitke vode “Breznica” i “Bogiševac”. Realizacijom ovog projekta obezbijedio bi se bolji kvalitet vode za piće jer bi se korišćenjem adekvatnih tehnologija za preradu postigla veća sigurnost kako u kvalitetu tako i u kontinuitetu snabdijevanja vodom potrošača.

DOO “Vodovod” Pljevlja

Projekti realizovani od strane DOO Vodovod Pljevlja – pdf fajl

10.08.2017. godine

Projekat izgradnje fekalne kanalizacije u naselju Ševari

Na osnovu potpisanog ugovora o izvođenju građevinsko – zanatskih i instalaterskih radova broj 350-29/2017 od 12.maja 2017. godine između DOO “Vodovod” Pljevlja (IZVOĐAČ RADOVA) i Opštine Pljevlja – Direkcija za izgradnju i investicije (INVESTITOR RADOVA) započeti su radovi na izgradnji fekalne kanalizacije u naselju Ševari u ulicama Karađorđevoj, Behaudina Selmanovića (bivša Ibarska) i Ćehotinskoj. Vrijednost ugovorenih radova je 234.653,14€ sa PDV-om. DOO “Vodovod” je sa izvođenjem radova počeo 08.08.2017. godine. Rok za završetak radova prema pomenutom ugovoru je 120 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora, odnosno uvođenja izvođača u posao, nakon puštanja u upotrebu glavnog gradskog kolektora.

Nedostatak fekalne kanalizacije u naselju Ševari je prepoznatljiv višegodišnji problem mještana ovog naselja. Stoga je ovo jedan od najvažnijih projekata za građane Pljevalja a najviše za stanovnike naselja Ševari. Izgradnjom glavnog gradskog kolektora stvoreni su uslovi za izgradnju sekundarne kanalizacione mreže, a kao prioritet je određeno naselje Ševari gdje se nakon izrade projektne dokumentacije pristupa izgradnji kanalizacione mreže.

Slika 1. Trenutno stanje kanalizacije u naselju Ševari, prije početka radova

U naselju Ševari, tačnije ulicama Karađorđevoj, Behaudina Selmanovića (bivša Ibarska) i Ćehotinskoj  živi oko 80 domaćinstava ili približno 400 građana. Ogroman broj domaćinstava ima izgrađene septičke jame dok se kod nekih fekalna kanalizacija direktno uliva u kanal koji prolazi kroz naselje, što predstavlja izvor zaraze i neprijatnih mirisa koji se šire naseljem. Prilikom poplava ili suša ovi problem su mnogo izraženiji.

U sklopu projekta koji je započet predviđena je izgradnja fekalne kanalizacije u dužini od 1627m. Biće ugrađene polipropilenske dvoslojne korugovane cijevi promjera:

  1. DN 200 – 1209m
  2. DN 250 – 255m
  3. DN 315 – 163m

Slika br. 2 Grafički prikaz trase izgradnje kanalizacione mreže u naselju Ševari

Slika 3. Korugovane cijevi – predviđene za izgradnju kanalizacione mreže

Realizacijom ovog projekta riješava se višegodišnji ekološki problem stanovnika Ševara, a samim tim doći će i do poboljšanja uslova života mještana pomenutog naselja.

DOO “Vodovod” će o realizaciji projekta i dinamici izvođenja radova pravovremeno obavještavati građane na svom sajtu i preko RTV Pljevlja i lokalnih web portala.

DOO “Vodovod” Pljevlja

Projekat izgradnje fekalne kanalizacije u naselju Ševari – pdf fajl

Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Tršovoj (od raskrsnice sa
ulicom Voja Đenisijevića do raskrsnice sa ulicom Decembra)

Na osnovu Ugovora o izvođenju građevinskih radova br. 01- 3377 od 18.07.2017.godine sklopljenog između DOO Vodovod” Pljevlja (IZVOĐAČ RADOVA) i Opština Pljevlja – Direkcija za izgradnju i investicije (INVESTITOR RADOVA) započeti su radovi na rekonstrukciji ulice Tršove (krak od raskrsnice sa ulicom Voja Đenisijevića do raskrsnice sa ulicom I Decembra). Izvođenje radova počelo je 24.07.2017.godine a rok za završetak radova prema pomenutom ugovoru je 30 kalendarskih dana od dana potpisivanja Ugovora.

Ugovoreni radovi podrazumjevaju rekonstrukciju cjevovoda sa izgradnjom sekundarnih priključaka prema postojećoj projektnoj dokumentaciji .

Slika br.1 – Prikaz dijela trase u kom se vrši rekonstrukcija vodovodne mreži

U dijelu Tršove ulice nekada su se nalazila dva cjevovoda i to profilaØ125mm i Ø80mm koji su bili u izuzetno lošem stanju i stvarali enormne gubitke u mreži koji su se odražavali na problem sa regulacijom pritisaka u mreži tako da su korisnici sa visočijih tačaka vodosnabdjevanja vrlo često bili ugroženi.

Slika br.2 – Prikaz velikih gubitaka na vodovodnoj mreži
prije zamjene vodovodnih cijevi

Dosadašnje analize pokazuju da su gubici u vodovodnoj mreži jako izraženi, a naročito u centralnoj gradskoj zoni (što je preciznije definisano u postojećoj projektnoj dokumentaciji „Idejni projekat rekonstrukcije distributivnog sistema gradskog vodovoda u Pljevljima“). Ovaj projekat je kasnije služio kao osnova za izradu većine glavnih
projekata hidroinfrastrukture u sklopu rekonstrukcija saobraćajnica:Tršova, Kralja Petra, Voja Đenisijevića, Boška Buhe, Vuka Kneževića, Omladinska, Tanasija Pejatovića, Velimira Jakića, I Decembra, III Sandžačke brigade, Volođina od kojih je u nekoliko ulica već izvršena rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže. Rekonstrukcijom
hidroinfrastrukture u ulicama Voja Đenisijevića, Boška Buhe, u dijelu ulice Vuka Kneževića, I decembra, III Sandžačke brigade I sadašnjom rekonstrukcijom u ulici Tršovoj zaokružena je cjelina u centralnom gradskom jezgru i dala je pozitivne rezultate u smislu uspostavljanja normalnog funkcionisanja vodovodne i kanalizacione mreže kao i smanjenje gubitaka u velikom procentu.

Novoizgrađena vodovodna cijev u dijelu ulice Tršove je od duktil liva profila Ø100mm sa kvalitetom koji osigurava korišćenje za narednih 30 godina, što predstavlja isplativu i svrsishodnu investiciju. Benefiti koji će se postići ovom rekonstrukcijom vodovodne mreže su veliki a odraziće se na bolji kvalitet i kontinuitet snabdjevanja vodom
korisnika u tom dijelu grada, a usloviće i veliko smanjenje gubitaka kao i stabilizaciju i povećanje pritisaka u mreži. Izvedeni radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u ovom dijelu ulice daće još bolje rezultate kada u narednom periodu budu izvedeni radovi na nastavku rekonstrukcije vodovodne mreže (u preostalom dijelu) ulice Tršove. Ovim će biti obuhvaćen značajan broj korisnika jer strukturu objekata duž ulice Tršove čini veliki broj višespratnica, što će za rezultat imati veliki broj zadovoljnih korisnika.

Slika br.3 – Prikaz novougrađenih vodovodnih cijevi, fazonskih komada
i sekundarnih priključaka

DOO ”Vodovod” Pljevlja

Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Tršovoj – pdf fajl