[:SH]Pravilnici[:en]Rulebooks[:]

[:SH]Pravilnik o hitnim nabavkama

Pravilnik za nabavke male vrijednosti

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Etički kodeks zaposlenih Vodovod DOO Pljevlja

Poslovnik o radu odbora direktora

Pravilnik o poslovnoj tajni

Pravilnik o sponzorstvima, pomoći i ustupanju mehanizacije trećim licima

Pravilnik o načinu i uslovima korišćenja službenih vozila

Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju

Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama

Pravilnik o zaštiti i zdravlju na radu

Normativ opreme i sredstava za ličnu zaštitu[:en]

 

Na osnovu čl.31 Statuta J.P.«Vodovod« Pljevlja, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 27.11.2009.godine, donosi:

 

P R A V I L N I K

O USLOVIMA ZA IZGRADNJU, ODRŽAVANJE I KORIŠĆENJE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE

I OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

Ovim Pravilnikom J.P.”Vodovod “( u daljem tekstu:Javno preduzeće),bliže određuje uslove za projektovanje,izgradnju i nadzor nad izgradnjom objekata atmosferske kanalizacije, odobravanje i izvođenje kanalizacionih priključaka na gradsku kanalizacionu mrežu, uslovi i način preuzimanja na upravljanje i održavanje objekata fekalne kanalizacije.

Član 2.

Pod objektima atmosferske kanalizacije koji su povjereni na upravljanje i održavanje Javnom preduzeću podrazumjeva se:

Glavni atmosferski kolektor

Cjelokupna ulična kanalizaciona atmosferska mreža, sa slivnim rešetkama i taložnicima,šaht-poklopcima

Atmosferski kanal za atmosferske i drenažne vode

Atmosferskom kanalizacijom se odvode : atmosferske vode, vode od pranja i polivanja ulica i drugih javnih površina ( od pranja vozila, hladnjača i druge industrijske uslovno čiste vode ) drenažne vode.

II PROJEKTOVANJE,IZGRADNJA I NADZOR NAD IZGRADNJOM OBJEKATA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE

 

Član 3.

 

 

 

Za izradu projektne dokumentacije Investitor od Javnog preduzeća traži podatke i uslove priključenja na kanalizacionu mrežu.

 

U zahtjevu investitor mora navesti podatke o sastavu i količini otpadnih voda koje treba da upušti u atmosfersku kanalizaciju kao i eventualno druge zahtjeve u sklopu uslova priključenja.

 

 

 

 

 

Član 4.

 

 

 

Uslove priključenja na kanalizacionu mrežu propisuje Javno preduzeće.

 

Uslovi sadrže: mjesto i položaj priključenja i sve tehničke i hidraulične elemente za uličnu kanalizaciju,kao i kvalitet i količinu otpadnih voda koje se mogu upuštiti u kanalizacionu mrežu.

 

 

 

 

 

Član 5.

 

 

 

Položaj podzemnih TT i elektro instalacija,vodovoda i fekalne kanalizacije u odnosu na instalacije atmosferske kanalizacije mora biti:

 

a) Vertikalni položaj :

 

Početna minimalna dubina ukopavanja na kanalizacionoj mreži i priključcima treba da je takva da obezbijedi obavezno prolazi ispod vodovoda i to sa minimalnim razmakom od 20cm od tjemena kanalizacione cijevi do dna vodovodne cijevi, kod međusobnog ukrštanja.

 

 

 

b) Horizontalni položaj :

 

Međusobno odstojanje između cjevovoda vodovoda i atmosferske kanalizacije treba da iznosi minimum 1m od spoljnih ivica cjevovoda,a između ostalih instalacija minimum 80cm.

 

 

 

 

 

Član 6.

 

Uslove projektovanja za izgradnju svih kanalizacionih objekata daje Javno preduzeće.

 

Urađena projektna dokumentacija mora se dostaviti Javnom preuzeću na saglasnost.

 

U Javnom preduzeće se vrši kontrola i provjera da li je projektna dokumentacija urađena u skladu sa zakonskim propisima,tehničkim normativima,urbanističkim planom i uslovima priključenja propisanim od strane Javnog preduzeća.

 

 

 

Član 7.

 

 

 

Troškove propisivanja uslova priključenja i davanja saglasnosti na urađenu dokumentaciju snosi investitor.

 

 

 

Član 8.

 

 

 

Izvođenje radova na gradskoj kanalizacionoj mreži i u objektima vrši Javno preduzeće ili drugi izvođač koji je osposobljen i registrovan za tu vrstu djelatnosti.

 

U slučaju kada radove na kanalizacionoj mreži i objektima izvodi drugi izvođač,potreban je kvalitativni nadzor nad izvođenjem radova koji obavezno obavlja Javno preduzeće, i kada su radovi završeni obaveza je da se izvrši primopredaja između investitora i Javnog preduzeća.

 

Javno preduzeće će preuzeti na upravljanje i održavanje sve novoizgrađene kanalizacione objekte koji su urađeni po projektu na koji je Javno preduzeće dalo saglasnost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Član 9.

 

 

 

Investitor je obavezen da prije predaje izgrađenih kanalizacionih objekata na održavanje Javnom preduzeću,dostavi projekat izvedenog stanja,geodetski elaborat snimljenog stanja i izvod iz katastra podzemnih instalacija o izvršenom uknjiženju.

 

 

 

 

 

 

III USLOVI I NAČIN ODOBRAVANJA I IZVOĐENJE KANALIZACIONIH PRIKLJUČAKA

 

 

 

 

 

Član 10.

 

 

 

Svaki stambeni i drugi objekat koji je izrađen ili je u izgradnji,na području izrađene javne atmosferske kanalizacije,mora imati sopstveni kanalizacioni priključak kao spoj unutrašnje kanalizacije sa uličnom kanalizacionom mrežom.

 

 

 

Član 11.

 

 

 

Uslove za izradu stambenog ili industrijskog priključka na javnu mrežu atmosferske kanalizacije propisuje Javno preduzeće i daje saglasnost za priključenje,na osnovu pismenog zahtjeva vlasnika objekta,odnosno investitora.

 

 

 

Član 12.

 

 

 

Uz pismeni zahtjev za odobrenje priključka vlasnik objekta,odnosno investitor je obavezan da priloži urbanističko-tehničke uslove o lokaciji,kopiju plana i rešenje za izgradnju objekta.

 

Za industrijske objekte obavezan je priložiti i tehnološki projekat u kojem su naznačene količine i sastav voda koje se upuštaju u gradsku atmosfersku kanalizaciju.

 

 

 

Član 13.

 

 

 

U slučaju kada je izgradnju ulične mreže atmosferske kanalizacije finansirala grupa građana ili mjesna zajednica,podnosilac zahtjeva za odobrenje priključka je obavezan priložiti njihovu saglasnost.

 

Ukoliko podnosilac zahtjeva ne može obezbjediti traženu saglasnost, Javno preduzeće će odo-briti priključenje ako za to postoje tehnički uslovi,s tim što je podnosilac zahtjeva obavezan da uplati obračunati iznos na ime dijela troškova izgradnje ulične kanalizacije na koju treba da se izvrši priklju-čenje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Član 14.

 

 

 

Radove na izradi kanalizacionog priključka po pravilu izvodi Javno preduzeće, au izuzetnim slučajevima radove može izvesti i drugi izvođač osposobljen i registrovan za tu vrstu djelatnosti, na osnovu urađene i ovjerene tehničke dokumentacije, a prema detaljima i na način kako je to propisano od strane Javnog preduzeća.

 

U slučajevima kada priključak izvodi drugi izvođač ili korisnik, kvalitativni nadzor obavezno obavlja Javno preduzeće.

 

 

 

U slučaju da kanalizacioni priključak prelazi preko tuđeg zemljišta , investitor je obavezan podnijeti sudski ovjerenu dozvolu vlasnika zemljišta preko koga polaže priključak , odnosno pravosnažni akt o utvrđivanju prava aktivnosti na izgadnji i održavanju kanalizacionih instalacija na tom zemljištu.

 

 

 

 

 

Član 15.

 

 

 

Priključenje na gradsku mrežu atmosferske kanalizacije može se izvršiti na osnovu obrađene tehničke dokumentacije, odnosno otvorenog radnog naloga.

 

Dozvolu za priključenje objekata na kanalizacioni sistem izdaje Javno preduzeće

 

Prije tehničkog pregleda objekta,Javno preduzeće provjerava da li je priključak urađen saglasno datim uslovima priključenja.

 

Organ koji vrši tehnički pregled i organ koji izdaje upotrebnu dozvolu ne može vršiti tehnički pregled objekta niti izdati upotrebnu dozvolu ako Javno preduzeće prethodno nije izdalo dozvolu za priključenje objekta.

 

Član 16.

 

 

 

Nabavku materijala za priključak po pravilu vrši investitor.U izuzetnim slučajevima nabavka se može izvršiti i preko drugih specijalizovanih subjekata i Javnog preduzeća.

 

Materijal za priključak mora odgovarati standardima i imati odgovarajuće ateste i ne smije biti upotrebljivan.

 

 

 

 

 

IV ZAŠTITA, KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE

 

 

 

 

 

Član 17.

 

 

 

U cilju zaštite javne atmosferske kanalizacije propisuju se posebni tehnički i sanitarni uslovi za upuštanje atmosferskih voda u gradski kanalizacioni sistem, koji se definišu ovim Pravilnikom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Član 18.

 

 

 

Atmosferska kanalizacija ne smije biti u spoju sa fekalnom kanalizaciom.Priključak za atmosfersku kanalizaciju mora biti potpuno odvojen od priključka fekalne kanalizacije.

 

 

 

Član 19.

 

 

 

 

 

 

 

U atmosfersku kanalizaciju je zabranjeno upuštati:

 

 

 

Fekalije

Kisjeline,alkalije,razne soli,benzin,ulje,masti i druge materije koje mogu razoriti materijal od kojih je izgrađena atmosferska kanalizacija

Materijale koji razvijaju toksične ili eksplozivne plinove,radioaktivne otpadne materije i druge otrovne materije

Đubre,pepeo,kosti,gips cement,pijesak i druge predmete koji bi mogli štetiti objektima i održavanju atmosferske kanalizacije

 

 

 

Član 20.

 

 

 

U cilju nesmetanog održavanja ulične mreže atmosferske kanalizacije i priključaka zabranjuje se iznad poklopaca šahtova i slivnika parkiranje automobila i istovar građevinskog i drugog materijala.

 

 

 

 

V ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

 

Član 21.

 

 

 

Sastavni dio ovog Pravilnika su tehnički detalji i obrazci,koje utvrđuje nadležna služba Javnog preduzeća.

 

 

 

Član 22.

 

 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

 

J.P.”VODOVOD ” PLJEVLJA

 

 

 

________________________________

 

tab 2 content

tab 3 content

Na osnovu čl.31 Statuta J.P.«Vodovod« Pljevlja, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 27.11.2009.godine, donosi:

P R A V I L N I K

O USLOVIMA ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU I ODRŽAVANJE

VODOVODNOG SISTEMA

I OPŠTE ODREDBE

 Član 1.

Ovim Pravilnikom se bliže određuju vodovodni sistemi kojima J.P.” Vodovod” Pljevlja ( u daljem tekstu: Javno preduzeće ) pruža usluge vodosnabdijevanja, utvrđuju tehnički uslovi za projektovanje, izgradnju i nadzor nad izgradnjom vodovodnih objekata, uslovi i način odobravanja i izvođenja vodovodnih priključaka na gradsku vodovodnu mrežu, uslovi i način preuzimanja na upravljanje i održavanje novoizgrađenih objekata, održavanje vodovodnih sistema i drugi uslovi u vezi sa pružanjem vodosnabdijevanja.

Član 2.

Objekti vodovodnih sistema kojima J.P.”Vodovod ” pruža usluge vodosnabdijevanja su:

  • izvorišta sa crpnim stanicama i zaštitnim zonama,
  • primarni cjevovod i razvodna mreža sa svim objektima i instalacijama vodovodnog sistema,
  • rezervoari sa zaštitnim zonama za vodovodni sistem,
  • priključci od uličnih cjevovoda do mjernih instrumenata, uključujući i mjerni instrument

 II PROJEKTOVANJE, IZGRADNJA I NADZOR KOD IZGRADNJE VODOVODNIH OBJEKATA

Član 3.

Obaveza je investitora da za izradu projektne dokumentacije od Javnog preduzeća traži da mu se odrede uslovi za priključenje na vodovodnu mrežu. U zahtjevu investitor mora naglasiti koje su potrebne količine vode i režim korišćenja.

Član 4.

 Uslovi priključenja treba da sadrže: mjesto priključenja i sve tehničke i hidrauličke elemente za cjevovode i priključke koji se projektuju i za cjevovode na koje se vrši priključenje.

 Član 5.

 Položaj podzemnih PTT i elektro instalacija sa pratećim objektima, fekalna i atmosferska kanalizacija u odnosu na vodovodne cijevi mora biti:

a) Vertikalni položaj

  • PTT i elektro instalacije kod ukrštanja moraju biti postavljeni iznad tjemena vodovodnih cijevi min. 30 cm,
  • fekalna kanalizacija mora biti postavljena ispod donje ivice vodovodnih cijevi min. 20 cm.
  • Izuzetno, ukoliko topografski i drugi elementi to uslove vodovod se može, uz posebnu zaštitu, postaviti ispod fekalne kanalizacije,
  • odstojanje atmosferske kanalizacije u odnosu na vodovod mora biti min. 20 cm

b) Horizontalni položaj

Međusobna odstojanja vodovodnih cijevi od fekalne atmosferske kanalizacije iznosi min. 0,80 m od spoljnjih ivica cijevi, a između vodovodnih cijevi i PTT i elektro kabliva min. 0,50 m.

Član 6.

Uslove projektovanja za izgradnju svih vodovodnih objekata daje Javno preduzeće.

Član 7.

Urađena projektna dokumentacija mora se dostaviti na uvid Javnom preduzeću radi izdavanja saglasnosti na projekat. U Javnom preduzeću vrši se kontrola da li je projektna dokumentacija urađena u skladu sa zakonskim propisima, tehničkim normativima, urbanističkim planom i propisanim uslovima priljučenja.

 Član 8.

Troškove propisivanja uslova i davanje saglasnosti na urađenu dokumentaciju snosi investitor.

Član 9.

Nakon završetka radova na izgradnji vodovodne mreže, izvođač je obavezan da izvrši hlorisanje i ispiranje mreže,hidrauličko ispitivanje, do dobijanja ispravnih uzoraka koji su ispitani od strane nadležne organizacije ili ovlašćene laboratorije.

Član 10.

U slučaju kada je izvođenje radova na vodovodnoj mreži vršio drugi izvođač i kada su radovi završeni, obaveza je da se izvrši primopredaja između investitora i Javnog preduzeća. Javno preduzeće će preuzeti na upravljanje i održavanje sve novoizgrađene vodovodne objekte, koji su urađeni po projektu na koji je Javno preduzeće dalo saglasnost

 Član 11.

Investitor je obavezan da prije predaje vodovodnih objekata na održavanje Javnom preduzeću, dostavi projekat izvedenog stanja, geodetski elaborat snimljenog stanja i izvod iz katastra podzemnih instalacija o izvršenom oknjženju.

III USLOVI I NAČIN ODOBRAVANJA I IZVOĐENJA PRIKLJUČAKA NA GRADSKU VODOVODNU MREŽU

Član 12.

U slučajevima gdje je izgradnju gradske vodovodne mreže finansirao pojedinac, grupa građana ili mjesna zajednica, podnosilac zahtjeva za odobrenje priključka je obavezan priložiti njihovu saglasnost.

Ukoliko podnosilac zahtjeva ne može da obezbijedi traženu saglasnost, Javno preduzeće će odobriti priključenje ukoliko za to postoje tehnički uslovi, s tim što je podnosilac zahtjeva obavezan da uplati obračunati iznos na ime troškova izgradnje cjevovoda na koji se vrši priključenje.

Troškovi iz predhodnog stava se obračunavaju proporcialno troškovima učešća u izgradnji zajedničkog cjevovoda do mjesta priključenja novog korisnika.

 Član 13.

Priključenje na gradsku vodovodnu mrežu može se izvršiti smo na osnovu obrađene tehničke dokumentacije i otvorenog radnog naloga. Troškove izgradnje vodovodnog priključka snosi vlasnik objekta za koga se priključak izvodi.

U slučaju da priključni cjevovod prelazi preko tuđeg zemljišta , investitor je obavezan podnijeti sudski ovjerenu dozvolu vlasnika zemljišta preko koga polaže priključni cjevovod odnosno gdje postavlja sklonište za vodomjer, odnosno pravosnažni akt o utvrđivanju prava aktivnosti na izgadnji i održavanju vodovodnih instalacija na tom zemljištu

 Član 14.

 Vodovodni priključak po pravilu izvodi Javno preduzeće, a u izuzetnim slučajevima priključak, sem neposrednog priključenja na gradsku vodovodnu mrežu može izvoditi i drugi izvođač, koji je osposobljen za tu vrstu djelatnosti i uz saglasnost Javnog preduzeća. Neposredno priključenje na gradsku vodovodnu mrežu obavezno vrši Javno preduzeće. U slučajevima kada priključak izvodi drugi izvođač, kvalitativni nadzor mora obavljati Javno preduzeće.

Član 15.

Nezavisno od hidrauličkog proračuna prečnik vodovodnog priključka ne može biti manji od Ø ¾ ” (19 mm ). Način izvođenja priključaka, izbor profila i vrste materijala i zaštite priključaka od spoljnih uticaja određuje Javno preduzeće.

 Član 16.

Nabavku materijala za priključak po pravilu vrši investitor, a u izuzetnim slučajevima nabavku može izvršiti Javno preduzeće. Materijal za priključak mora odgovarati standardima i mora imati odgovarajuće ateste i ne smije biti upotrebljivan. Vodomjer mora biti plombiran od strane nadležnog organa.

Član 17.

Vodomjeri moraju biti smješteni u posebnim zatvorenim skloništima, koja se izvode o trošku investitora. Skloništa se izvode po upustvima i tipovima koje propisuje Javno preduzeće i koja čine sastavni dio ovog Pravilnika. Skloništa mogu biti izvedena kao šahtovi koji se izvode van objekta ili kao metalne kutije koji se postavljaju u objektu, kod stambenih zgrada, prema izdatim uslovima priključenja i detalju iz priloga.

Član 18.

Skloništa za vodomjer moraju biti postavljena na pristupačnim mjestima i tamo gdje je onemogućeno zadržavanje površinskih i podzemnih voda. Sklonište se postavlja 1-2 m u imaju korisnika u pravcu priključka. Ukoliko se građevinska i regulaciona linija poklapaju, sklonište za vodomjer se može postaviti u podrumu objekta.

Član 19.

Svi ugrađeni vodomjeri moraju biti odgovarajućeg tipa(do klase«C«) i imati obezbjeđen atest od nadležne institucije, prema važećim propisima i standardu.

Član 20.

Vodomjer i prvi ventil moraju biti plombirani od strane Javnog preduzeća prilikom izvođenja radova na priključku kao i prilikom svake zamjene vodomjera.

Član 21.

Osnovni uslov za davanje saglasnosti za postavljanje posebnih internih vodomjera je potpuna ispravnost vodovodnih instalacija od glavnog vodomjera do spoja sa kućnim instalacijama u objektu. Na pismeni zahtjev budućeg korisnika i dokazom da je do tada izmirio sve obaveze za utrošenu vodu Javno preduzeće daje uputstva za ugradnju i postavljanje internih vodomjera.

Član 22.

Posebni interni vodomjeri moraju biti postavljeni na pristupačnim mjestima za očitavanje, opravke i zamjene uz obezbjeđen sanitarno higijenski uslov.

Član 23.

Po pravilu za ugradnju posebnih internih vodomjera profila Ø ½ ” i ¾ “,propusne moći 2 i 5 m³/h koriste se atestirani horizontalni vodomjeri sa žigom ne starijim od 1 godine. Izuzetno se odobrava ugradnja i vertikalnih vodomjera pod istim uslovima, ukoliko nije moguće primjeniti rješenje sa horizontalnim vodomjerom. Vodomjer mora biti pravilno ugrađen što podrazumjeva potpuno horizontalni položaj po obadvije ose, sa dva ventila ispred i iza vodomjera.

Član 24.

Način mjerenja, obračuna i fakturisanja utrošene vode kod korisnika sa jednim ili sa više internih vodomjera i glavnim vodomjerom definisaće se posebnim pravilnikom za obračun i naplatu isporučene vode.

IV ODRŽAVANJE VODOVODNOG SISTEMA

Član 25.

Pri izvođenju i rekonstrukciji na javnoj vodovodnoj mreži i objektima zabranjeno je njihovo uključivanje u sistem vodosnabdijevanja dok se prethodno ne izvrše higijensko sanitarni radovi. Po izvršenom pregledu, ispiranju, dezinfekciji i dobijene saglasnosti atesta od odgovarajućih službi, cjevovod – objekat se pušta u rad.

Član 26.

Popravke i promjene na vodovodnom priključku,do jernog instrumenta isključivo izvodi Javno preduzeće o svom trošku. Popravke i promjene na vodomjeru sa armaturom isključivo izvodi Javno preduzeće.

Korisnik je u obavezi pismenim putem obavjestiti Javno preduzeće o svakoj promjeni nastaloj na vodomjeru(kvar,oštećenje plombe,raskidanje plombe,neispravnost,povećanu potrošnju…).Javno preduzeće preko svojih službi će takođe pratiti sve promjene na mjernim instrumentima i blagovremeno reagovati..

Član 27.

Javno preduzeće je u obavezi nakon registrovane prijave o promjeni na vodomjeru,izvršiti utvrđivanje činjeničnog stanja (formirana komisija od strane organa upravljanja) i preduzeti potrebne mjere da se nedostatci otklone i vodomjer dovede u ispravno stanje.

Član 28

Ukoliko je vodomjer, na kom je izvršena promjena, uredno plombiran zvaničnom plombom preduzeća i nadležna komisija konstatovala njegovu neispravnost,koja nije prouzrokovana od strane korisnika(fizičkim oštećenjem,i sl.)Javno preduzeće će izvršiti zamjenu postojećeg sa novim vodomjerom o svom trošku.Postojeći neispravni vodomjer će biti baždaren i tako će biti otklonjena njegova neispravnost.

Član 29

Ukoliko je vodomjer, na kom je izvršena promjena, uredno plombiran zvaničnom plombom preduzeća a nadležna služba(komisija) konstatovala njegovu neispravnost koja je prouzrokovana od strane korisnika(fizičkim oštećenjem, nepropisno zaštićeno sklonište-šaht, nepropisan tip mjernog instrumenta, starost sl.) javno preduzeće će izvršiti zamjenu postojećeg sa novim vodomjerom o trošku korisnika.Postojeći neispravni vodomjer će biti baždaren i tako će biti otlonjena njegova neispravnost.

Član 30.

Ukoliko vodomjer, na kom je izvršena promjena, nije uredno plombiran zvaničnom plombom preduzeća a nadležna služba (komisija) konstatovala činjenično stanje i neispravnost vodomjera koja je prouzrokovana od strane korisnika (raskidanje plombe,fizičko oštećenje…), Javno preduzeće će izvršiti zamjenu postojećeg sa novim vodomjerom o trošku korisnika. Postojeći neispravni vodomjer će biti baždaren i tako će biti otlonjena njegova neispravnost.

Član 31.

Javnim česmama smatraju se česme koje se nalaze na pijacama, parkovima i drugim javnim površinama, a služe za piće.

Član 32.

Održavanje javnih česama i fontana obuhvata zamjenu dotrajalih dijelova i druge radnje koje su potrebne za njihovu ispravnost. Javne česme i fontane održava Javno preduzeće ( uz naknade od strane korisnika – odnosno investitora).

V DRUGI USLOVI U VEZI SA PRUŽANJEM USLUGA VODOSNABDIJEVANJA

Član 33..

Vodovod je obavezan da u slučajevima kada postojeći kapaciteti ne mogu da zadovolje potrebe vodom svih korisnika, obavjestiti korisnika putem sredstava informisanja o obavezi racionalnog korišćenja vode .

VI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 40.

Sastavni dio ovog Pravilnika su tehnički detalji i obrasci, pravila, koje utvrđuje nadležna služba Javnog preduzeća.

Član 41.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

J.P.”VODOVOD ” PLJEVLJA

 

 

 

__________________________________

[:]