Akti

Licenca za javno vodosnabdijevanje 31.10.23.

Licenca za upravljanje komunalnim otpadnim vodama 31.10.23

Odluka o davanju saglasnosti na odluku o imenovanju izvršnog direktora

Odluka o izboru izvršnog direktora DOO “Vodovod” Pljevlja

Odluka o izboru vršioca dužnosti izvršnog direktora

Obrazac zahtjeva za pristup informaciji

Vodič za slobodan pristup informacijama

Licenca za javno vodosnabdijevanje

Licenca za upravljanje komunalnim otpadnim vodama

Zaključak Vlade Crne Gore – Saglasnost na Odluku o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u DOO Vodovod Pljevlja

Mišljenje Ministarstva finansija na Prijedlog Odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u DOO Vodovod Pljevlja

Odluka o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u DOO Vodovod Pljevlja

Odluka o načinu obračuna i naplate isporučene vode na teritoriji Opštine Pljevlja

Akt o indetifikacionoj oznaci zaštitara DOO Vodovod Pljevlja

Akt o uniformi

Akt o zaštitnom znaku Unutrašnje službe zaštite

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama statuta DOO Vodovod Pljevlja

Odluka o izmjenama i dopunama statuta DOO Vodovod Pljevlja

Rješenje o obrazovanju komisije za provjeru postojanja nelegalnih priključaka

Sertifikat HACCP sistem

Sertifikat MEST EN ISO 9001 2016

Odluka o uvođenju i unapređenju Sistema menadžmenta kvalitetom i Sistema HACCP

Naredba o korišćenju plaćenog odsustva za vrijeme vjerskih praznika

Odluka o donošenju statuta DOO VODOVOD PLJEVLJA

Statut DOO VODOVOD PLJEVLJA

Rješenje o registraciji DOO VODOVOD PLJEVLJA

Odluka o izboru izvršnog direktora DOO VODOVOD PLJEVLJA

Odluka o imenovanju izvršnog direktora DOO VODOVOD PLJEVLJA