Info

Informacija na izradi normativnih akta

Tokom 2015.godine i početkom 2016.godine ovo Društvo kako bi izašlo iz  krize preduzelo je niz mjera u cilju finansijske konsolidacije. Novi menadžment Društva je usvojio sanacioni program, kako bi se spriječili dalji gubici i prevazišli problemi kroz uštedu na svim nivoima. Jedna od mjera bila je i smanjenje zarada 130 zaposlenih. Problem sa viškom zaposlenih, koji dodatno opterećuje rad Društva, biće riješen kroz primjenu zakonskih i normativnih akta. Radnicima za čijim radom prestaje potreba nakon usvajanja Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, čija je izrada u toku, biće isplaćena odgovarajuća otpremnina u skladu sa Pojedinačnim kolektivnim ugovorom DOO “Vodovod“ Pljevlja.

 U toku 2015 godine su izrađeni sledeći normativni akti:

Poslovnik o radu Odbora direktora; Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju; Pravilnik o načinu i uslovima korišćenja službenih vozila; Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama; Pravilnik o sponzorstvima, pomoći i ustupanju mehanizacije trećim licima; Pravilnik o poslovnoj tajni; Pravilnik o etičkom kodeksu; Pravilnik o upotrebi pečata i štambilja; Pravilnik o zaštiti i zdravlju na radu; Izvještaj o radu za 2015.godinu i Program rada za 2016.godinu.

Trenutno su u izradi:

Pravilnik o uslovima za izgradnju, održavanje i korišćenje atmosferske kanalizacije; Pravilnik o uslovima za izgradnju, održavanje i korišćenje fekalne kanalizacije; Pravilnik o uslovima za projektovanje, izgradnju i održavanje vodovodnog sistema i Akt o standardizaciji materijala koji se ugrađuje u hidrotehničku infrastrukturu u opštini Pljevlja.

Usvajanjem Pojedinačnog kolektivnog ugovora,koji je potpisan od strane predsjednika dva reprezentativna sindikata u Društvu, Izvršnog direktora i predsjednika Odbora direktora, ovo Društvo je u poglavlju VII regulisalo pitanje disciplinske odgovornosti zaposlenih  a takođe su definisani kriterijumi za utvrđivanje zaposlenih za čijim je radom prestala potreba.

U skladu sa izmjenama Zakona o javnim nabavkama ovo Društvo je preduzelo mjere dobijanja licence za izvođenje elektro i mašinskih radova kako bi mogli učestvovati na tenderima. Zahvaljujući  reprogramu poreskog duga, gdje je ugovor zaključila opština Pljevlja sa Ministarstvom finansija na 20 godina za iznos od 1.200.000,00 eura, koji se odnosi  na poreze i doprinose DOO “Vodovod“ Pljevlja, koji nijesu uplaćivani četiri godine, zaključno sa 31.12.2014.godine, stekli su se uslovi za povezivanje radnog staža zaposlenima, tako da je šest zaposlenih, koji su ispunjavali uslov za odlazak u penziju, raskinuli  radni odnos sa Društvom na dan 30.12.2015.godine. Takođe, dva zaposlena su izrazila zelju da  sporazumno raskinu radni odnos.