Objekti i postrojenja

U sastavu distribucionog sistema su izvorišta, postrojenje za prečišćavanje vode, pumpne stanice, rezervoari i cjevovodi.

Objekti na dovodu iz Jugoštice

  • Izvorište

 Jugoštica izbija iz karstne pećine. Izvor je udaljen 7,5 km od Pljevalja. Ovo je prvi izvor koji je kaptiran za potrebe vodosnabdjevanja u Pljevljima, još 1886.godine. Paralelni cjevovod do rezervoara Bogiševac je položen 1981.godine.

  • Rezervoar

 Voda izvora Jugoštica gravitaciono dotiče do rezervoara Bogiševac. Iz rezervoara Bogiševac se snabdjeva viša zona potrošnje (V2). Rezervoar je sagrađen 1980. godine i nalazi se u širem centru Pljevalja. Obezbeđuje  vodosnabdijevanje više zone (V2).

Objekti na dovodu iz Breznice 

  • Izvor

Izvor Breznica se nalazi u širem centru Pljevalja. Breznica je karstni izvor koji izbija iz pećine.

  • Pumpna stanica

Uz vodozahvat je neposredno posle II svetskog rata izgrađena istoimena  pumpna stanica. Vrši vodosnabdijevanje niže zone potrošnje (N1). Prvobitna namena ove stanice je bila da zahvaćenu vodu Breznice podiže u rezervoar Breznica, odakle je voda gravitacijom oticala u nižu zonu vodosnabdjevanja. Prilikom puštanja u rad PPV Pliješ, R Breznica je isključen iz sistema, tako što je ostavljeno da PS Breznica potiskuje vodu direktno u distribucioni sistem (nižu zonu). Od tada se niska zona snabdeva iz rezervoara Pliješ N i direktno iz pumpne stanice Breznica.

Objekti na dovodu iz grupe izvora Potpeć (Odžak)

I izvorište Potpeć (Odžak), kao i Jugoštica i Breznica su karstni izvori. Zahvaćeni su izvori Vrelo, Zmajevac i Mandojevac. Vrelo izbija iz krečnjačkog sipara, Zmajevac spada u podviruće karstno vrelo, a kod Mandojevca podzemna voda izbija u vidu rasutih karstnih izvora. Svaki od ovih izvora se nalazi oko 12 km od Pljevalja.

Izvorište – Vrelo

Vrelo se nalazi oko 12km od Pljevlja. Prema svojim karakteristikama, ovaj izvor spada u izrazito karstni gravitacijski ocedni izvor razbijene izdani. Izbija iz karstnog terena prekrivenog humusom debljine oko 1m.

Izvorište – Zmajevac 

Izvire ispod stoljetne smrčeve šume, na kontaktu strme padine i dna doline u vidu izvora koji predstavljaju mirnu vodenu površinu od nekoliko metara u prečniku. Nije zapažen priliv vode sa strane niti je jasno izražen dotok sa dna, osim što u periodu velikih voda (maj, jun) voda otiče u velikim količinama. Ovo je stalni izvor koji nikada ne presušuje.

Izvorište – Mandojevac 

Glavni izvor nikada ne presušuje. Sabirna površina ovog izvora je područje Glibače. Vode sa ovog područja poniru kroz krečnjak i izbijaju u vidu rasutih karstnih izvora. Izvor je kaptiran 1978.godine.

 Sabirna komora – Balaban

 U sabirnoj komori se sakupljaju vode izvora Vrelo, Zmajevac i Mandojevac.

 

Objekti na dovodu iz akumulacije Otilovići

Nakon zahvatanja karstnih izvora, a zbog nestašice vode, usledilo je zahvatanje vode iz akumulacije Otilovići na rijeci Ćehotini. Akumulacija je izgrađena za potrebe termoelektrane 1980.godine. Zahvatna građevina je locirana na lijevoj obali Ćehotine, 400m uzvodno od brane. Trasa glavnog dovoda ide obodom Pljevaljskog polja do TE. Nakon toga je izveden i cjevovod – odvojak od glavnog dovoda do PS Podpliješ.

Pumpna stanica sirove vode – Podpliješ

Voda iz akumulacije Otilovići se preuzima iz cjevovoda akumulacija – TE. Kako se voda kod TE nalazi na znatno nižoj koti od PPV Pliješ, ona mora da se podiže pomoću PS Podpliješ. PS je izvedena kada i dovod vode iz akumulacije Otilovići do PPV Pliješ. Nalazi se 2 km jugozapadno od Pljevalja, u podnožju Velike Pliješi (gde je locirano PPV). PS se nalazi na 773 mnm. Ima funkciju bustera, jer je pod značajnim pozitivnim pritiskom na dolaznoj strani – pijezometarska kota na usisu je 805 mnm.

Postrojenje za prečišćavanje vode – Pliješ

PPV se nalazi na brdu Pliješ, na levoj obali reke Ćehotine. Više od 80% vode koju koriste Pljevlja dotiče iz PPV Pliješ. Postrojenje i u visinskom smislu dominira najvećim delom konzuma, tako da čista voda iz njega dotiče gravitaciono do niske (N) i visoke zone (V1) potrošnje. Voda koju prečišćava PPV je iz izvora Potpeć (Odžak) i iz akumulacije Otilovići, na reci Ćehotini. Iako je PPV projektovano da prečišćava izvorsku vodu, u njemu se sada prečišćava i voda iz akumulacije.

Tehnološki proces prečišćavanja podrazumeva taloženje, filtriranje i hlorisanje. Za potrebe taloženja je izgrađeno 6 taložnica. Sve su u pogonu. Čišćenje taložnica se radi redovno, prema potrebi. U vreme čišćenja jedne taložnice, kompletan dotok prihvata preostalih 5 taložnica..

Cjevovodi

 Prvi cevovodi su polagani od Breznice do džamije u XIX veku. Kada je neposredno posle II svetskog rata kaptirana Breznica, položen je cjevovod do centra grada.

Intenzivnije građenje distribucione mreže je bilo nakon 1954.godine, kada su polagane liveno gvozdene cjevi. Sedemdesetih godina su polagane azbestcementne i pocinkovane cevi. Nakon toga je usledio period kada su polagani PVC cevovodi.

Značajna investicija 2002.godine je bila izgradnja kružnog cjevovoda od duktilnog liva prečnika 250 mm za potrebe snabdevanja visoke zone. Priključen je na čelični cjevovod 300 mm koji izlazi iz rezervoara Pliješ V1 u naselju C (kod benzinske pumpe), i prolazi kroz naselja Potrlica, Varoš, Zlodo, Golubinja, Moćevac.